گروه نرم افزاری آسمان


اینقدر عصبانی نباش

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

مسئولیت حرف ها و اعمالت را بپذیر

هیچ کس دیگری مسئول نیست . عبارت "تو مرا عصبانی کردی" را فراموش کن. این حرف بی معنی است. صادقانه تر است که بگوییک " من خودم باعث عصبانیت خودم شدم"
خوب ، حالا تو بابت خشم و فلاکت خودت چه کسی را سرزنش می کنی؟ همسرت را؟ رئیست را؟ خدا را؟ بهتر است این بهانه ها را ول کنی. هیچ یک از آن ها باعث ناراحتی تو نیستند. تو خودت عامل اصلی هستی.
تو می توانی از مشکل خشمت بهبود یابی و همین طور هم خواهد شد ، فقط به یک شرط. مسئول حرف ها و اعمال خودت باش. تو صاحب دهان خودت هستی و مسئول هر حرفی که از دهانت بیرون می آید


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

رونالد پاتر افرون


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

انگلیسی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

نفیسه معتکف


6-انتقادات و ایرادات