گروه نرم افزاری آسمان


سکون سخن می گوید

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

از خوب و بد فراتر برو و به هیچ چیزی برچسب خوب یا بد نزن. هنگامی که به فراسوی نام گذاری عادتی بروی، نیروی جهان از درون تو عبور می کند. هنگامی که با تجربه ها ارتباطی غیرواکنشی داری ، اغلب آنچه را پیش تر "بد" می نامیدی بی درنگ یا به سرعت از طریق نیروی زندگی ، دگرگون می شود.
ببین هنگامی که تجربه ای را "بد" نمی نامی و آن را در درون می پذیری و به آن "بله" می گویی و می گذاری همان گونه که هست باشد، چه می شود.


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

اکهارت تله


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

انگلیسی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

حسین علیزاده


6-انتقادات و ایرادات