گروه نرم افزاری آسمان


بهشت فروش کجاست

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

آیا تا به حال فکر کرده اید که در دنیا چند نفر شغلشان فروش است؟
هر کسی که صحبت بکند هدفش متقاعد کردن و تاثیر گذار بودن بر روی بقیه افراد است.
فروش هم چیزی جز تاثیر گذاری و متقاعد کردن بقیه افراد نیست.

روبرت لوئیس استیونسون، شاعر معروف اسکاتلندی معتقد بود که همه افراد درآمدشان را از فروش بدست می آورند،چرا؟
به خاطر اینکه همه ما داریم زمانمان را می فروشیم. چقدر زمان شما ارزش دارد؟
و چقدر دارید زمان خودتان را به فروش می رسانید؟

شما اگر کارمند یک شرکت هستید، در ازای زمانی که به شرکت می دهید درآمد و حقوق دریافت می کنید.
شما اگر دانشجو هستید، زمان خودتان را در دانشگاه به فروش می رسانید.
سئوال مهم این است که چرا در زندگی بعضی افراد، زمان با ارزش تر از بقیه است. با اینکه همه ما فقط ۲۴ ساعت داریم.
امروز فروش بیشتر از هر چیز مهارتی است که باید آموزش داده و تمرین شود.
یکی از شغل هایی که در دنیا همیشه باقی خواهد ماند شغل فروش است چرا که این شغل مایه ی تعاملات بشری و از کهن ترین شغل هاست.


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

حسین رمضانی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات