گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل دوم : روزگار عمر بن خطّ
فصل سوم : زمینه های خلافت ع
. فَقالَ : إنِ اختَرتَ
فصل چهارم : موجبات شورش بر
صلی الله علیه و آله :
تحریف تاریخ در ماجرای تبعی
فصل پنجم : شورش بر عثمان
توبه کردن عثمان در پیشگاه
تاریخ الیعقوبی
هنگامه کشتن عثمان
مشاوران نابکار
بخش پنجم : سیاست امام علی د
پنج سیاست های قضایی
فصل یکم : بیعت نور
نسبت دادن «فال بد زدن» به ا
زندگی نامه گروهی از روی گر
حَسّان بن ثابت