گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل چهارم
فصل پنجم : یاری خواستن امام
فصل هفتم : از ذو قار تا بصره
فصل ششم : حرکت امام به سوی ص
فرود آمدن در بُلَیخ
فصل هفتم : رویارویی دو سپاه
برانگیختنِ یاران برای تسل
فصل هشتم : تلاش های امام بر
فصل نهم : جنگ
جنگیدن خودِ امام
مدّت زمان جنگ
فصل دهم : پس از پیروزی
ورود امام به بیت المال بصره
پیکار دوم : جنگ صفّین (فتنه
فصل دوم : شخصیّت سران قاسطین
بخش نامه عمومی معتضد عبّا
عبد اللّه بن عمرو بن عاص
فصل سوم : سیاست علی
وقت کُشی معاویه به قصد آما
فصل چهارم : نبرد تبلیغاتی
نامه امام به معاویه و برحذ
فصل پنجم : آماده شدن معاویه