دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل چهارم
فصل پنجم : یاری خواستن امام
فصل هفتم : از ذو قار تا بصره
فصل ششم : حرکت امام به سوی ص
فرود آمدن در بُلَیخ
فصل هفتم : رویارویی دو سپاه
برانگیختنِ یاران برای تسل
فصل هشتم : تلاش های امام بر
فصل نهم : جنگ
جنگیدن خودِ امام
مدّت زمان جنگ
فصل دهم : پس از پیروزی
ورود امام به بیت المال بصره
پیکار دوم : جنگ صفّین (فتنه
فصل دوم : شخصیّت سران قاسطین
بخش نامه عمومی معتضد عبّا
عبد اللّه بن عمرو بن عاص
فصل سوم : سیاست علی
وقت کُشی معاویه به قصد آما
فصل چهارم : نبرد تبلیغاتی
نامه امام به معاویه و برحذ
فصل پنجم : آماده شدن معاویه