دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل هشتم : نبرد
فصل نهم : اوج گرفتنِ نبرد
شهادت عمّار بن یاسر
نبرد شخصِ امام
رسوایی عمرو بن عاص
فصل دهم : سخت ترین روزها
فصل یازدهم : فرو ایستادن جنگ
فصل دوازدهم : گزینش داور
فصل سیزدهم : بازگشت از صفّین
فصل چهاردهم : در سراپرده دا
گفتار امام پس از دریافت خب
فصل یکم : چشم انداز
نهی امام از جنگ با خوارج ،
فصل سوم : حرکت مارقین به سو
حرکت امام به سوی حَروراء و
فصل چهارم : تصمیم امام برای
فصل پنجم : حرکت سپاه امام ب
فصل ششم : دلیل آوری در میدا
فصل هشتم : شورشِ باقی مانده
بخش هفتم : روزگار سختی
فصل سوم : شِکوه امام از ناف
فصل چهارم : گریختن جمعی از