گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل هشتم : نبرد
فصل نهم : اوج گرفتنِ نبرد
شهادت عمّار بن یاسر
نبرد شخصِ امام
رسوایی عمرو بن عاص
فصل دهم : سخت ترین روزها
فصل یازدهم : فرو ایستادن جنگ
فصل دوازدهم : گزینش داور
فصل سیزدهم : بازگشت از صفّین
فصل چهاردهم : در سراپرده دا
گفتار امام پس از دریافت خب
فصل یکم : چشم انداز
نهی امام از جنگ با خوارج ،
فصل سوم : حرکت مارقین به سو
حرکت امام به سوی حَروراء و
فصل چهارم : تصمیم امام برای
فصل پنجم : حرکت سپاه امام ب
فصل ششم : دلیل آوری در میدا
فصل هشتم : شورشِ باقی مانده
بخش هفتم : روزگار سختی
فصل سوم : شِکوه امام از ناف
فصل چهارم : گریختن جمعی از