گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل پنجم : جدا شدن شماری از
فصل ششم : شهادت مالک اشتر
نیرنگ معاویه در کشتن مالک
فصل هفتم : اشغال مصر
.فصل هشتم : شبیخون های عُم
غارت عبد الرحمان بن قباث
فصل دهم : آخرین خطبه امام
تحقّق پیشگویی های امام علی
بخش هشتم : شهادت امام علی
فصل دوم : پیشگویی امام دربا
فصل سوم : توطئه برای ترور ا
فصل چهارم : ترور امام
به خدای کعبه ، رستگار شدم!
فصل پنجم : از ترور تا شهادت
سخنان امام در آستانه مرگ
فصل ششم : پس از شهادت
سخن معاویه، آن گاه که خبر و
فصل هفتم : زیارت امام
بخش نهم : دیدگاه هایی دربار
آن که دانش کتاب، نزد اوست
بهترینِ آفریدگان