دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل هفتم : علی از زبان یارا
ضرار بن ضَمَره
فصل هشتم : علی از زبان دشمن
ولید بن عبد الملک
ابو علی سینا
سُفیان ثَوری
مأمون عبّاسی
فصل دهم : علی از زبان شاعران
قرن سوم
رودکی
قرن هفتم
قرن یازدهم
قرن چهاردهم
فصل یکم : ویژگی های اعتقادی
سنّ وی در زمان ایمان آوردن
فصل دوم : ویژگی های اخلاقی