گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
فصل هفتم : علی از زبان یارا
ضرار بن ضَمَره
فصل هشتم : علی از زبان دشمن
ولید بن عبد الملک
ابو علی سینا
سُفیان ثَوری
مأمون عبّاسی
فصل دهم : علی از زبان شاعران
قرن سوم
رودکی
قرن هفتم
قرن یازدهم
قرن چهاردهم
فصل یکم : ویژگی های اعتقادی
سنّ وی در زمان ایمان آوردن
فصل دوم : ویژگی های اخلاقی