گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
اشاره
ابو موسی اشعری
َصبغ بن نُباته
جُندَب بن عبد اللّه اَزْدی
زِرّ بن حُبَیش
سعید بن قیس هَمْدانی
سیحان بن صُوحان
عبد اللّه بن اهتم
سخنی درباره خیانت نسبت داد
عبیده سلمانی
عمرو بن حَمِق خزاعی
قیس بن سعد بن عُباده
تحلیلی در باره برکناری قیس
مُسلم مَجاشِعی
مُنذِر بن جارود عبدی