گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
خون‌درمانی- حجامت
حجامت و تأثیر درمانی آن
حجامت و تفریح
بیماری‌های روحی
زالودرمانی
میزان مصرف زالو و زمان‌بن
یرقان، غلبه صفرا، تلخی دها
نقرس
رگ‌زنی (فصد)