گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
پیشگفتار
زالودرمانی و مزاج‌شناسی
زالودرمانی
محافظت از زخم زالو
نحوه استفاده از زالو در بی
امراض گوش
امراض دهان
امراض دل
امراض معده و دستگاه گوارش
امراض سپرز (طحال)
امراض خاص زنان
امراض استخوان و مفاصل
امراض مو، پوست و زیبائی
امراض خاص
غده‌های عادی و غده‌های سر