گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
گفتاری در مورد طب ایرانی (ط
بخش اول سردرد و درمان آن
فصل اول: سردردهای صفراوی
فصل دوم: سردردهای بلغمی
فصل سوم: سردردهای سوداوی
فصل چهارم: سردردهای دموی ی
فصل پنجم: میگرن یا درد شقیقه
فصل ششم: سایر اقسام سردرد
بخش دوم سکته‌های قلبی و مغ