گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
چگونگی رشد تومورهای مغزی
کارسینومای متاستاتیک
شناسایی مغز و سر
شناسایی مزاج مغز
رژیم غذایی ضد هر نوع تومور
مرهم‌ها
بخور