گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
پیشگفتار
شرح مختصری از کبد
انواع سوءمزاج‌های کبدی
درمان سوء مزاج سرد کبد
مقدمات ضروری برای درمان سو
سنگ کیسه صفرا
پرهیزها در سوء القنیه و سی
سیروزهای کبدی
درمان استسقاء ذقی یا خیگی
شیاف استسقا
یک نمونه شفا یافته