گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
بخش اول دستگاه گوارش و بیم
فصل اول: سوء مزاجهای معده
فصل دوم: قی یا استفراغ
فصل سوم: بی‌اشتهایی
فصل چهارم: بیماریهای مری
فصل پنجم: یبوست
فصل ششم: بیماریهای مقعد
فصل هفتم: اسهال
فصل هشتم: بیماریهای دیگر د
بخش دوم کبد و بیماریهای آن
فصل اول: مزاج‌های طبیعی کبد
فصل دوم: سوء مزاجها و بیمار
فصل سوم: انسدادها و راه‌بن
فصل چهارم: ورم کبد
فصل پنجم: یرقان (زردی یا هپ
فصل ششم: بیماریهای دیگر کبد