گروه نرم افزاری آسمان

خسرو و شيرين
ليلي و مجنون
هفت پيکر
شرف نامه
خرد نامه
مخزن الاسرار