گروه نرم افزاری آسمان


فهرست تفصیلی


(1) بخش پانزدهم: حکمت ها*** 7 (/ 1)

(2) درآمد*** 8 (/ 2)

(3) حکمت، در قرآن و حدیث*** 9 (/ 3)

(3) اقسام حکمت*** 9 (/ 3)

(4) 1. حکمت علمی*** 10 (/ 4)

(4) 2. حکمت عملی*** 10 (/ 4)

(4) 3. حکمت حقیقی*** 11 (/ 4)

(3) وارثان علم و حکمت و انبیا علیهم السلام*** 12 (/ 3)

(3) میراث علمی امام حسین علیه السلام*** 13 (/ 3)

(3) سخت ترین دوران برای اهل بیت علیهم السلام*** 13 (/ 3)

(2) باب یکم: حکمت های عقلی و علمی*** 17 (/ 2)

(3) فصل یکم: عقل*** 17 (/ 3)

(4) 1/ 1 خلقت عقل*** 17 (/ 4)

(4) 1/ 2 ویژگیِ عاقل*** 19 (/ 4)

(4) 1/ 3 آنچه موجب کمال عقل است*** 21 (/ 4)(4) 1/ 4 عقل اولیای الهی*** 21 (/ 4)

(3) فصل دوم: علم و حکمت*** 23 (/ 3)

(4) 2/ 1 وجوب تحصیل علم*** 23 (/ 4)

(4) 2/ 2 ارزش دانشجو*** 23 (/ 4)

(4) 2/ 3 ارزش دانشمند*** 25 (/ 4)

(4) 2/ 4 نشانه دانشمند*** 25 (/ 4)

(4) 2/ 5 نقش دانش در شناخت*** 27 (/ 4)

(4) 2/ 6 نقش زهد در شناخت*** 27 (/ 4)

(4) 2/ 7 حجاب شناخت*** 27 (/ 4)

(4) 2/ 8 ارزش آموزگار و راه نما*** 29 (/ 4)

(4) 2/ 9 ارزش حاملان قرآن*** 31 (/ 4)

(4) 2/ 10 گونه های آیات قرآن*** 33 (/ 4)

(4) 2/ 11 نظر دادن بدون علم در باره قرآن*** 33 (/ 4)

(4) 2/ 12 تفسیر یا تأویل برخی آیات*** 35 (/ 4)

(5) الف سوره حمد*** 35 (/ 5)

(5) ب آیه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم ...»*** 43 (/ 5)

(5) ج آیه «هَلْ جَزَآءُ الْاحْسَانِ إِلَا الْاحْسَانُ»*** 45 (/ 5)

(5) د آیه «وَ أَمَّا بِنِعْمَهِ رَبّکَ فَحَدّثْ»*** 45 (/ 5)

(5) ه آیه «وَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»*** 47 (/ 5)

(4) 2/ 13 ارزش حاملان حدیث*** 47 (/ 4)

(4) 2/ 14 آموختن حکمت به فرزندان*** 51 (/ 4)

(3) فصل سوم: یقین*** 57 (/ 3)(2) باب دوم: حکمت های اعتقادی*** 61 (/ 2)

(3) فصل یکم: شناخت خدا*** 61 (/ 3)

(4) 1/ 1 اوج دانش*** 61 (/ 4)

(4) 1/ 2 دژِ خداوند*** 63 (/ 4)

(4) 1/ 3 علّت آفرینش*** 63 (/ 4)

(4) 1/ 4 راه نمایی خداشناسی*** 65 (/ 4)

(4) 1/ 5 خدا را محبوب مردم کردن*** 69 (/ 4)

(4) 1/ 6 شناختِ شهودی*** 71 (/ 4)

(4) 1/ 7 شناخت صفات خدا*** 75 (/ 4)

(4) 1/ 8 معنای صفت «صَمَد»*** 81 (/ 4)

(4) 1/ 9 پاداش یکتاپرست*** 85 (/ 4)

(4) 1/ 10 ویژگی عارف*** 85 (/ 4)

(4) 1/ 11 آنچه خدا ندارد و آنچه نزد او نیست و آنچه نمی داند*** 87 (/ 4)

(3) فصل دوم: ایمان و اسلام*** 89 (/ 3)

(4) 2/ 1 معنای ایمان*** 89 (/ 4)

(4) 2/ 2 تفاوت اسلام و ایمان*** 91 (/ 4)

(4) 2/ 3 بنیاد اسلام*** 91 (/ 4)

(4) 2/ 4 غربت اسلام*** 93 (/ 4)

(4) 2/ 5 نشانه نیکویی اسلام مسلمان*** 93 (/ 4)

(4) 2/ 6 مایه استواری ایمان*** 95 (/ 4)

(4) 2/ 7 نشانه های کمال ایمان*** 95 (/ 4)

(4) 2/ 8 در دین، اجباری نیست*** 97 (/ 4)(4) 2/ 9 حرمت قیاس در دین*** 99 (/ 4)

(4) 2/ 10 معیار تکلیف*** 99 (/ 4)

(3) فصل سوم: قضا و قَدَر*** 101 (/ 3)

(4) 3/ 1 وجوب ایمان به قضا و قدر*** 101 (/ 4)

(4) 3/ 2 گونه های قضا و قدر*** 103 (/ 4)

(4) 3/ 3 نقش قضا و قدر در کارها*** 105 (/ 4)

(4) 3/ 4 نه جبر است و نه تفویض*** 107 (/ 4)

(4) 3/ 5 اسباب سعادت*** 107 (/ 4)

(4) 3/ 6 نتیجه آگاهی از قَدَر*** 109 (/ 4)

(4) 3/ 7 قضای الهی، واقع شدنی است*** 111 (/ 4)

(4) 3/ 8 راضی بودن به قضا*** 115 (/ 4)

(4) 3/ 9 سیره اهل بیت علیهم السلام در راضی بودن به قضا*** 117 (/ 4)

(3) فصل چهارم: رَجعت*** 121 (/ 3)

(3) فصل پنجم: آخرت*** 125 (/ 3)

(4) 5/ 1 یاد آخرت*** 125 (/ 4)

(4) 5/ 2 فنای دنیا و بقای آخرت*** 127 (/ 4)

(4) 5/ 3 ویژگیِ مرگ*** 129 (/ 4)

(4) 5/ 4 مرگ مؤمن*** 131 (/ 4)

(4) 5/ 5 گریستن هنگام مرگ*** 133 (/ 4)

(4) 5/ 6 خانه عمل*** 133 (/ 4)

(4) 5/ 7 نخستین پرسش پس از مرگ*** 135 (/ 4)

(4) 5/ 8 آنچه در قیامت، سؤال می شود*** 135 (/ 4)(4) 5/ 9 عدم تمایل به بازگشت به دنیا*** 135 (/ 4)

(4) 5/ 10 شیرخواری کودکان در برزخ*** 137 (/ 4)

(4) 5/ 11 بهای بهشت*** 139 (/ 4)

(4) 5/ 12 بهشت، مشتاق اینهاست*** 139 (/ 4)

(4) 5/ 13 بازگشت عمل به عمل کننده*** 141 (/ 4)

(4) 5/ 14 تجسّم یافتنِ اعمال*** 143 (/ 4)

(2) باب سوم: حکمت های عقیدتی و سیاسی*** 145 (/ 2)

(3) فصل یکم: امامت*** 145 (/ 3)

(4) 1/ 1 گوناگونی پیشوایان*** 145 (/ 4)

(4) 1/ 2 ویژگی های پیشوای هدایت*** 149 (/ 4)

(4) 1/ 3 نقش پیشوایی در جامعه*** 151 (/ 4)

(3) فصل دوم: امّت*** 155 (/ 3)

(4) 2/ 1 عامل سامان گرفتن یا نابه سامانی امّت*** 155 (/ 4)

(4) 2/ 2 عامل خواری امّت*** 157 (/ 4)

(4) 2/ 3 از گرفتاری های این امّت*** 161 (/ 4)

(4) 2/ 4 سوء استفاده از عنوان اتّحاد امّت*** 163 (/ 4)

(4) 2/ 5 پراکندگی امّت، پس از پیامبر صلی الله علیه و آله*** 165 (/ 4)

(4) 2/ 6 تباهی امّت*** 167 (/ 4)

(3) فصل سوم: اهل بیت علیهم السلام*** 169 (/ 3)

(4) 3/ 1 فضائل اهل بیت علیهم السلام*** 169 (/ 4)

(4) 3/ 2 ویژگی های اهل بیت علیهم السلام*** 175 (/ 4)

(4) 3/ 3 زهد اهل بیت علیهم السلام*** 179 (/ 4)


(4) 3/ 4 از سرچشمه های علوم اهل بیت علیهم السلام*** 181 (/ 4)

(4) 3/ 5 دوستی اهل بیت علیهم السلام*** 181 (/ 4)

(4) 3/ 6 ولایت اهل بیت علیهم السلام*** 193 (/ 4)

(4) 3/ 7 نیکی به اهل بیت علیهم السلام*** 193 (/ 4)

(4) 3/ 8 توسّل به اهل بیت علیهم السلام*** 195 (/ 4)

(4) 3/ 9 دشمنی با اهل بیت علیهم السلام*** 197 (/ 4)

(3) فصل چهارم: مادر امامان، از اهل بیت علیهم السلام است*** 201 (/ 3)

(4) 4/ 1 فضائل فاطمه علیها السلام، دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله*** 201 (/ 4)

(4) 4/ 2 وفات فاطمه علیها السلام*** 203 (/ 4)

(4) 4/ 3 غسل و کفن فاطمه علیها السلام*** 207 (/ 4)

(4) 4/ 4 شکایت بردن فاطمه علیها السلام به پدرش صلی الله علیه و آله*** 209 (/ 4)

(4) 4/ 5 محشور شدن فاطمه علیها السلام*** 209 (/ 4)

(3) فصل پنجم: امامت اهل بیت علیهم السلام*** 215 (/ 3)

(4) 5/ 1 استدلال بر امامت اهل بیت علیهم السلام*** 215 (/ 4)

(4) 5/ 2 وجوب انتخاب امام از میان اهل بیت علیهم السلام*** 225 (/ 4)

(4) 5/ 3 وجوب فرمانبَری از اهل بیت علیهم السلام*** 225 (/ 4)

(4) 5/ 4 استمرار امامت اهل بیت علیهم السلام*** 227 (/ 4)

(4) 5/ 5 تعداد امامان اهل بیت علیهم السلام*** 229 (/ 4)

(4) 5/ 6 امامت امیرمؤمنان علیه السلام*** 241 (/ 4)

(4) نکته*** 247 (/ 4)

(4) 5/ 7 امامت امام حسن علیه السلام بر امام حسین علیه السلام*** 247 (/ 4)

(4) 5/ 8 پدرِ نُه امام*** 247 (/ 4)


(4) 5/ 9 قائم این امّت*** 253 (/ 4)

(4) 5/ 10 توصیف مهدی علیه السلام*** 257 (/ 4)

(4) 5/ 11 مهدی علیه السلام از نسل فاطمه علیها السلام است*** 259 (/ 4)

(4) 5/ 12 ارزش شکیبایان در روزگار غیبت*** 259 (/ 4)

(4) 5/ 13 از نشانه های ظهور مهدی علیه السلام*** 261 (/ 4)

(4) 5/ 14 یاوران مهدی علیه السلام*** 261 (/ 4)

(4) 5/ 15 مدّت فرمان روایی مهدی علیه السلام*** 263 (/ 4)

(4) 5/ 16 راز گوناگونی رفتار دو امام*** 263 (/ 4)

(3) فصل ششم: پیروان اهل بیت علیهم السلام*** 269 (/ 3)

(4) 6/ 1 فضایل پیروان اهل بیت علیهم السلام*** 269 (/ 4)

(4) 6/ 2 مصائب پیروان اهل بیت علیهم السلام*** 273 (/ 4)

(4) 6/ 3 تکذیب کسی که ادّعای تشیّع داشت*** 277 (/ 4)

(3) فصل هفتم: رویارویی امام حسین علیه السلام با معاویه*** 279 (/ 3)

(4) 7/ 1 خودداری امام علیه السلام از شکستن بیعت با معاویه*** 279 (/ 4)

(4) 7/ 2 آنچه درباره صلح، از ایشان روایت شده است*** 283 (/ 4)

(4) 7/ 3 ویژگی معاویه*** 285 (/ 4)

(4) 7/ 4 احتجاج های امام علیه السلام بر ضدّ معاویه*** 287 (/ 4)

(4) 7/ 5 نامه های امام علیه السلام و معاویه به یکدیگر*** 293 (/ 4)

(4) 7/ 6 دشمنی برای خدا*** 299 (/ 4)

(3) فصل هشتم: بیعت با یزید*** 301 (/ 3)

(4) 8/ 1 ویژگی های یزید*** 301 (/ 4)

(4) 8/ 2 خودداری امام علیه السلام از بیعت با یزید*** 303 (/ 4)


(3) فصل نهم: عوامل قیام بر ضدّ یزید*** 305 (/ 3)

(4) 9/ 1 احیای سنّت و نشانه های دین*** 305 (/ 4)

(4) 9/ 2 امر به معروف و نهی از منکر*** 307 (/ 4)

(4) 9/ 3 قیام برای یاری دین*** 311 (/ 4)

(4) 9/ 4 عذر به پیشگاه الهی*** 313 (/ 4)

(4) 9/ 5 ستیز با ستم و تجاوز*** 313 (/ 4)

(3) فصل دهم: ردّ پیشنهاد سکوت*** 317 (/ 3)

(3) فصل یازدهم: سخنان امام علیه السلام در کربلا*** 323 (/ 3)

(4) 11/ 1 سخنان امام علیه السلام با یارانش در شب عاشورا*** 323 (/ 4)

(4) 11/ 2 گفتگوی امام علیه السلام با خواهرش در شب عاشورا*** 327 (/ 4)

(4) 11/ 3 برخی سخنان امام علیه السلام در روز عاشورا*** 331 (/ 4)

(4) 11/ 4 اتمام حجّت با دشمنان*** 335 (/ 4)

(4) 11/ 5 سخن امام علیه السلام با عمر بن سعد*** 349 (/ 4)

(4) 11/ 6 خبر دادن از آینده دشمنان خود*** 351 (/ 4)

(3) فصل دوازدهم: سخنان امام علیه السلام در دعوت به شکیبایی*** 355 (/ 3)

(4) 12/ 1 تشویق به شکیبایی*** 355 (/ 4)

(4) 12/ 2 دعوت یاران به شکیبایی*** 355 (/ 4)

(4) 12/ 3 دعوت فرزندش علی اکبر به شکیبایی*** 357 (/ 4)

(4) 12/ 4 دعوت خواهر به شکیبایی*** 359 (/ 4)

(4) 12/ 5 دعوت خانواده به شکیبایی*** 361 (/ 4)

(3) فصل سیزدهم: سخنان امام علیه السلام درباره وفاداری یارانش*** 363 (/ 3)

(4) 13/ 1 وفاداری یاران امام علیه السلام*** 363 (/ 4)


(4) 13/ 2 وفای عمرو بن قَرَظه انصاری*** 365 (/ 4)

(3) فصل چهاردهم: رؤیاهایی درباره آینده اهل بیت علیهم السلام و دشمنانشان*** 369 (/ 3)

(4) 14/ 1 رؤیای پیامبر صلی الله علیه و آله*** 369 (/ 4)

(4) 14/ 2 رؤیای امیرمؤمنان علیه السلام*** 369 (/ 4)

(4) 14/ 3 رؤیاهای امام حسین علیه السلام*** 371 (/ 4)

(5) الف رؤیای امام علیه السلام در باره هلاکت معاویه*** 371 (/ 5)

(5) ب رؤیای امام علیه السلام، هنگام خروج از مدینه*** 371 (/ 5)

(5) ج رؤیای امام علیه السلام در راه کربلا*** 377 (/ 5)

(5) د رؤیای امام علیه السلام، قبل از روز عاشورا*** 379 (/ 5)

(3) فصل پانزدهم: کرامت های امام علیه السلام واجابت دعاهایش*** 385 (/ 3)

(4) 15/ 1 رها شدن دست مردی در طواف*** 385 (/ 4)

(4) 15/ 2 سبز شدن درخت خرمای خشکیده*** 387 (/ 4)

(4) 15/ 3 زنده کردن مُرده*** 387 (/ 4)

(4) 15/ 4 برکت یافتن آب چاه*** 389 (/ 4)

(4) 15/ 5 ولادت فرزند پسر*** 391 (/ 4)

(4) 15/ 6 راه نمایی مرد بادیه نشین به گم شده اش*** 393 (/ 4)

(4) 15/ 7 خبر دادن از جُنُب بودن اعرابی*** 393 (/ 4)

(2) باب چهارم: حکمت های عبادی*** 397 (/ 2)

(3) فصل یکم: عبادت*** 397 (/ 3)

(4) 1/ 1 ثمره عبادت*** 397 (/ 4)

(4) 1/ 2 گونه های عبادت*** 397 (/ 4)

(4) 1/ 3 شرط قبولی عبادت*** 399 (/ 4)


(4) 1/ 4 بندگی راستین*** 399 (/ 4)

(4) 1/ 5 فراوانی عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله*** 401 (/ 4)

(4) 1/ 6 دوام تصمیم بر اطاعت*** 401 (/ 4)

(4) 1/ 7 نکوهش اعتماد بر اطاعت*** 401 (/ 4)

(3) فصل دوم: اذان*** 403 (/ 3)

(4) 2/ 1 آغاز تشریع اذان*** 403 (/ 4)

(4) 2/ 2 معنای اذان*** 407 (/ 4)

(4) 2/ 3 اذان گفتن در گوش نوزاد*** 415 (/ 4)

(4) 2/ 4 اذان گفتن در گوش بدخو*** 417 (/ 4)

(4) 2/ 5 اذان گفتن برای کاستن از سردی هوا*** 417 (/ 4)

(3) فصل سوم: وضو و نماز*** 419 (/ 3)

(4) 3/ 1 جایز نبودن مسح بر کفش، از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام*** 419 (/ 4)

(4) 3/ 2 وقت نماز*** 419 (/ 4)

(4) 3/ 3 تشویق به مواظبت بر نمازها*** 421 (/ 4)

(4) 3/ 4 قنوت خواندن پیامبر صلی الله علیه و آله در هر نماز*** 423 (/ 4)

(4) 3/ 5 نماز میان مغرب و عشا*** 423 (/ 4)

(4) 3/ 6 حضور قلب امام علیه السلام در نماز*** 423 (/ 4)

(4) 3/ 7 اشتیاق حسین علیه السلام به نماز و تلاوت قرآن*** 425 (/ 4)

(4) 3/ 8 آخرین نماز امام علیه السلام*** 425 (/ 4)

(4) 3/ 9 ثواب تعقیبات نماز صبح*** 427 (/ 4)

(4) 3/ 10 نماز بیمار*** 427 (/ 4)

(4) 3/ 11 نماز حاجت*** 429 (/ 4)


(4) 3/ 12 نماز گزاردن بر منافق*** 431 (/ 4)

(3) فصل چهارم: روزه*** 433 (/ 3)

(4) 4/ 1 حکمت روزه*** 433 (/ 4)

(4) 4/ 2 هدیه روزه دار*** 433 (/ 4)

(4) 4/ 3 ثواب سحری خوردن*** 435 (/ 4)

(4) 4/ 4 افطار کردن با خرما*** 435 (/ 4)

(4) 4/ 5 ثواب روزه رجب و شعبان*** 435 (/ 4)

(4) 4/ 6 ثواب روزه جمعه*** 437 (/ 4)

(3) فصل پنجم: حج و عمره و طواف*** 439 (/ 3)

(4) 5/ 1 نهی از ترک حج*** 439 (/ 4)

(4) 5/ 2 جهاد بی کشتار*** 439 (/ 4)

(4) 5/ 3 آنچه بر مُحرم، حرام است*** 441 (/ 4)

(4) 5/ 4 عمره در ماه های حج*** 441 (/ 4)

(4) 5/ 5 طواف کردن در باران*** 443 (/ 4)

(3) فصل ششم: جهاد*** 445 (/ 3)

(4) 6/ 1 گونه های جهاد*** 445 (/ 4)

(4) 6/ 2 دعوت به جهاد*** 447 (/ 4)

(4) 6/ 3 ثابت قدمان با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ حنین*** 447 (/ 4)

(4) 6/ 4 ناخوش داشتن شروع جنگ*** 449 (/ 4)

(4) 6/ 5 نیرنگ در جنگ*** 449 (/ 4)

(4) 6/ 6 جنگ با بیعت شکنان (ناکثین)*** 451 (/ 4)

(4) 6/ 7 برداشته شدن جهاد از زنان*** 455 (/ 4)

(4) 6/ 8 آنچه در حکم شهادت است*** 457 (/ 4)

(3) فصل هفتم: خُمس و زکات*** 459 (/ 3)

(4) فصل هشتم: امر به معروف و نهی از منکر*** 461 (/ 4)

(4) 8/ 1 وجوب نهی از منکر*** 461 (/ 4)

(4) 8/ 2 راضی به عملکرد یک گروه، مانند یکی از آنهاست*** 463 (/ 4)

(4) 8/ 3 سخنرانی امام علیه السلام، در باره امر به معروف و نهی از منکر*** 463 (/ 4)

(3) فصل نهم: خواندن قرآن*** 471 (/ 3)

(4) 9/ 1 ثواب قرائت قرآن*** 471 (/ 4)

(4) 9/ 2 ثوابِ گفتن «بسم اللّه»*** 473 (/ 4)

(4) 9/ 3 ثواب خواندن «آیه الکرسی»*** 475 (/ 4)

(3) فصل دهم: ذکر و دعا*** 477 (/ 3)

(4) 10/ 1 تشویق به یاد خدا*** 477 (/ 4)

(4) 10/ 2 یاد کردن خدا از ذاکر، پیش از یاد کردن ذاکر از خدا*** 477 (/ 4)

(4) 10/ 3 ادب دعا*** 479 (/ 4)

(4) 10/ 4 ادب ستایش*** 479 (/ 4)

(4) 10/ 5 جایگاه اجابت دعا*** 481 (/ 4)

(4) 10/ 6 دعای هنگام پوشیدن لباس نو*** 483 (/ 4)

(4) 10/ 7 دعای رفع درد*** 483 (/ 4)

(4) 10/ 8 از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و آله*** 487 (/ 4)

(4) 10/ 9 دعای امام علیه السلام در درخواست اخلاق شایسته و اعمال نیکو*** 487 (/ 4)

(4) 10/ 10 دعای امام علیه السلام در قنوت*** 489 (/ 4)

(4) 10/ 11 دعای امام علیه السلام در نماز وَتْر*** 491 (/ 4)(4) 10/ 12 دعای امام علیه السلام پس از نماز طواف*** 493 (/ 4)

(4) 10/ 13 دعای امام علیه السلام در تعقیبات نمازها*** 495 (/ 4)

(4) 10/ 14 دعای امام علیه السلام در طلب فرزند شایسته*** 495 (/ 4)

(4) 10/ 15 دعای امام علیه السلام در سجده*** 497 (/ 4)

(4) 10/ 16 دعای امام علیه السلام در طلب باران*** 497 (/ 4)

(4) 10/ 17 دعای امام علیه السلام در دور کردن دشمنان*** 501 (/ 4)

(4) 10/ 18 تسبیح امام علیه السلام در روز پنجم هر ماه*** 503 (/ 4)

(4) 10/ 19 دعای امام علیه السلام در اشتیاق به آخرت*** 503 (/ 4)