گروه نرم افزاری آسمان


جلد 1تقدیم‌نامه

او زینب دختر فاطمه بود
او که داغ شقایق بر دل داشت و بوی خیمه‌های سوخته از پیراهنش به مشام می‌رسید، تنها مأمن کودکان وحشت‌زده حسین در نینوا بود.
شیروش، اژدهاگون، کافرستیز، هاشمی‌تبار با صد هزاران تیغه شمشیر در کامش بر خصم دون هجومی آورد که کاخ ستم را به در ازای تاریخ به زیر کشید.
آری؛
او زینب دختر فاطمه بود.