گروه نرم افزاری آسمان


حقنه‌های حاره


اشاره

حقنه مسهله حاره منقول از قرشی
استفراغ بلغم کند و قولنج و اوجاع ظهر بلغمی را نافع بود.
آب برگ چغندر یک‌صد گرم بجوشانند بسفاویج، سناء مکی، قنطوریون دقیق از هریک 2/ 1 گرم، مویز بدون هسته 4/ 1 گرم بیالایند پس مغز فلوس خیار شنبر 3 گرم، عسل مصفی 2 گرم در آن بمالند تا تمام عسل فلوس خیار شنبر جدا شود
ص: 22
مرتبه دیگر بیالایند پس بوره ارمنی، محموده از هریک 8/ 0 گرم سوده به دارو اضافه نمایند و برهم زنند و به آن حقنه نمایند.

حقنه حاره جالینوس

این حقنه بادهای غلیظ را تحلیل دهد و فالج و لقوه و صرع و سکته و امثال این‌ها را سود دهد. حلبه، بذرکتان از هریک 2 گرم، انجیر زرد 10 دانه، حب الخروع مقشر نیم‌کوفته 4 گرم، برگ خروع 6 گرم، مغز حب القرطم 2 گرم، سداب 4/ 1 گرم، برگ اسپست 6 گرم، سبوس گندم 4 گرم، مغز بادام مقشر نیم‌کوفته یک گرم، سه‌پستان، اصل السوس، ریشه ختمی از هریک 42 مثقال همه را در 840 مثقال آب بجوشانند تا به 252 مثقال رسد پس بیالایند و در هر 84 مثقال از آن مقل ارزق دو پنجم گرم، سکبینج یک مثقال، جاوشیر دو پنجم گرم، اوشق یک مثقال حل کنند. پس باز صاف نموده در روغن ناردین 2 گرم، عسل مصفی 11 مثقال و حدود ربع مثقال چرب‌تر، آبکامه حدود 19 مثقال اضافه نموده و برهم زنند تا آمیخته شود پس نیم‌گرم به سه دفعه حقنه کنند.

حقنه حاره دیگر

اصحاب سکته و صرع و فالج و قولنج بلغمی را سرد دارد.
شحم الحنظل، قنطوریون دقیق، حلبه، نانخواه، شبت، سداب از هرکدام کفی، در یکمن آب بجوشانند تا به نصف رسد یعنی یک رطل بماند و بپالایند پس سکبینج، زهره گاو از هریک دو پنجم گرم در آن حل کرده عسل مصفی 2 گرم، روغن بادام تلخ 5/ 7 مثقال اضافه کرده بوره ارمنی سوده 4/ 1 گرم، داخل نموده حقنه نمایند.
ص: 23

حقنه حاره دیگر

نافع است از برای امراض بلغمی مانند صرع و سکته و فالج و لقوه و سبات و قولنج و وجع خاصره و برد (سردی) رحم و امثال این‌ها.
برگ کلم و برگ چغندر و برگ کرفس از هریک دسته‌ای، آب این‌ها را گرفته سبوس گندم و آرد جو از هریک کفی لسان الثور، بادر نجبویه، بسفاویج، فستقی، اسطوخودوس، قنطوریون دقیق، زوفای خشک، تربد سفید، زنجبیل، اکلیل الملک، اوشق، شحم الحنظل، عنب الثعلب، پرسیاوشان، پوست بیخ کبر، بیخ کرفس، بیخ بادیان یا اصل السوس، پوست بیخ کاسنی، تخم خربزه، حاشا، گل بنفشه، گل ختمی، تخم خبازی، اذخر مکی، افسنتین رومی، کمافیطوس، کمادریوس، حلبه، سورنجان از هریک 2 مثقال انجیر زرد، عناب از هریک 10 دانه، مویز منقی، سه‌پستان از هر یک 20 دانه، سناء مکی 4 مثقال مجموع را در یکمن و نیم تبریز آب بجوشانند تا نیم من یعنی سه صد مثقال آب بماند پس صاف نموده فلوس خیار شنبر 15 مثقال، شیرخشت خراسان، ترنجبین، گلقند آفتابی از هریک 10 مثقال بیالایند آبکامه رقیق روغن گل سرخ و بابونه از هریک 10 مثقال روغن ناردین، روغن حب الخروع، روغن بادام تلخ از هریک 4 مثقال ریوند چینی سوده یک درم هندی، نمک طعام سوده از هریک یک مثقال اضافه نموده اول مرتبه یک دفعه به آب و نمک حقنه نمایند پس 4 مرتبه به آب مطبوخ مذکور عمل نمایند و با هر دفعه که برنگردد دیگر حقنه ننمایند.
ص: 24

حقنه حاره دیگر

که قولنج و اوجاع مفاصل بارده (سرد) و آلام رحم و امراض دماغی و عصبانی بارده را نافع است.
غنچه گل سرخ، گل بنفشه، بذرکتان، حلبه، شحم الحنظل، بابونه، مغز حب القرطم، شبت، برگ کلم، سورنجان از هرکدام 5/ 2 گرم پس از نیم‌کوب کردن با 6 لیوان آب جوشانده تا 4 لیوان بماند، بپالایند سپس فلوس خیارشنبر، گلقند هرکدام 1 مثقال در آن حل کرده باز بپالایند روغن حب الخروع یک قاشق غذاخوری داخل کرده بوره ارمنی یک قاشق مرباخوری و نمک هندی سوده یک قاشق چایخوری اضافه نموده برهم زنند تا نیکو مخلوط شود حقنه نمایند.