گروه نرم افزاری آسمان


حقنه‌های قاتل جنین


اشاره

مرّمکی، آنغوزه، برگ سرو کوهی، خربق سیاه، اشنان فارسی از هر کدام مساوی بگیرند، مخلوط و نیم‌کوب کنند و هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند. صاف کنند و با ربع استکان زهره گاو با هم بیامیزند و هر شب حقنه را از راه رحم تکرار کنند.

حقنه قاتل دیگر

اشنان، روغن حنظل، زهره گاو.
2 مثقال اشنان را با 3 لیوان آب بجوشانند تا 5/ 1 لیوان بماند، صاف کنند با نصف لیوان زهره گاو و روغن حنظل بیامیزند و در رحم حقنه کنند.

حقنه قاتل دیگر

اشنان، قطران، شحم الحنظل، اوشق، خربق سیاه، مویزج، نوشادور، زراوند، تخم مازریون، قثاء الحمار، روغن بید انجیر، جاوشیر، سکبینج، مرّ صاف، به مقدار مساوی تهیه و با هاون برقی نیم‌کوب کنند و هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند با نصف لیوان روغن بید انجیر مخلوط و در رحم حقنه کنند.

حقنه قاتل دیگر

مرّ صاف، تخم انجره، زهره گاو. داروها را مخلوط و بکوبند و هربار 2 قاشق غذاخوری آن را با 3 لیوان آب بجوشانند تا 5/ 1 لیوان باقی بماند، صاف کنند و با نصف لیوان زهره گاو نیم‌گرم حقنه کنند.
ص: 78

حقنه ضد بارداری

نوشته‌اند که اگر حقنه و حمول کنند حامله نشوند و اگر بشوند ساقط خواهد شد، تأثیر آن را به عهده مخترع آن وامی‌گذاریم.
تخم یونجه صحرائی، سرگین فیل، خردل سرخ، دانه زعرور. داروها را مساوی بگیرند و پودر کنند تا کاملا سائیده شود هربار یک قاشق غذاخوری آن را با میعه سائله مخلوط و حقنه کنند. اگر فرزجه (شیاف) آن را در مهبل بگذارند اثری قوی‌تر خواهد داشت.
چنانچه برخی از حقنه‌های وارد از راه رحم را همزمان در رکتوم هم حقنه کنند تأثیر آن بیشتر خواهد شد.