گروه نرم افزاری آسمان


فهرست مطالب

آب دریا 1
آب معدنی (گوگرددار) 1
آبنوس 1
آذربو، اشنان، چوبک 1
آذریون، گل آفتاب‌پرست، آفتابگردان 1
آرغیس، پوست بیخ انبر باریس، ریشه زرشک 2
آزاد درخت، شجره الحرّه، داروان، روباس، زهر زمین، سیبان 2
آس، آسای، مورد 3
آسیوس 3
آلبالو 3
آلو، اجاصّ 3
آمله، املج 4
ابریسم، ابریشم 4
ابن عرش، موش خرما، راسو (به فرنگی تنکویس) 4
ابو خلسا، هوچویه 4
ابو قانس، غاسول رومی 4
ابهل، نوعی سرو کوهی 5
اترج 5
اثلق، فنجنکشت 5
احریص، گل کافشه، گل خنق، رنگ زعفران، کاجیره 5
اذاراقی، کچوله، کچله 6
اذخر، فقاح اذخر 6
اراقو، سیهک 6
اراک، چوب مسواک، جوج 6
ارجوان، ارغوان 7
ارنب، خرگوش 7
ازگیل، زعرور 7
اسارون 7
اسطوخودوس، حافظ الارواح 7
اسفناج، اسفاناج، اسپناج 7
اسفنج، ابرمرده 8
اسفیداج، سفیداب 8
اسقنقور، سقنقر 8
اسقیل، پیاز موش 9
اشترخار، خارشتر، محروب 9
اشنان 9
اشنه، دوالک 9
اضابع الصّفر، کف عایشه، کف مریم 9
اطریلال، غازیاغی، پای زاغان 10
اظفار الطیب، ناخن پریان، ناخن خرس، ناخن بویا 10
افتیمون، دواء الجنون 10
افسنتین، خاراگوش، مروه 10
افعی (مار) 10
افلنجه 11
افیون، تریاک 11
اقاقیا، شجرة الجراد 11
اقحوان، بابونه گاوی، بابونه گاو چشم 11
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 6
اکلیل الملک، گیاه قیصر، ناخنک 12
اکلیل الجبل، اکلیل کوهی 12
انبر باریس، زرشک 13
امرود، گلابی، کمثری 13
انبه 13
امعاء، روده حیوانات مانند گوسفند 13
انجبار 14
انجدان 14
انجره 14
انزروت، کنجده، آکروهک (صمغ درخت شایکه) 14
انیسون، بادیان خطائی، زیره رومی 15
اوز، مرغابی، غاز 15
اوشق، اشه، اشق 15
ایرسا، بیخ سوسن آسمان‌کوبی (آسمان کبود)، بیخ سوسن کوهی 15
ایّل، گوزن، گاوکوهی 16
بابونه، بابونج 16
باد، هوا 16
بادآورد، کنگر سفید 17
بادرنجبویه، بادرنگبویه، مفرح القلب 17
بادزهر، پادزهر، فادزهر 17
بادزهر معدنی، زهر مهره، حجر قیطاس 17
بادنجان، بادمجان 17
بادنجان بری 17
بادیان، رازیانه، رازیانج، رازک 18
بادیان خطایی 18
بارهنگ، بارتنگ، لسان الحمل 18
باز، بازی، باز شکاری 18
باقلا 19
بالنگو 19
بامیه 19
ببر 19
ببغا، طوطی 19
بخور الاکراد 19
بخور مریم 20
برنج، ارز 20
برکک شیرازی 20
برگ بابا آدم، فیل‌گوش 20
برنوف، شابانک 20
برنجاسف، بومادران 21
برنگ کابلی 21
بذر قطونا، اسفرزه، اسپغول، ببنکو، اسفیوس 21
بزرک، بذرکتان 21
بسباسه، بزبار 21
بستان‌افروز، تاج خروس، گل حلوا، گل یوسف 22
بستیاج، خلال مکه 22
بسد 22
بسر، غوره خرما، خارک 22
بسفایج، بسفاویج 22
بصّاق، بزاق (آب دهان انسان) 23
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 7
بصل، پیاز 23
بط، مرغابی 24
بطارخ، تخم نارس ماهی، اشبیل 24
بطم، حبة الخضرا، سقّز 24
بغل، استر 24
بقر، گاو ماده 25
بقلة الحمقاء، خرقه 25
بقله ترش، ساق ترشک 25
بقله یمانی، سفیدمرز 25
بلادر، حب الفهم، حب القلب 25
بلبل هزاردستان 25
بلبوس، تلخه پیاز، پیاز کوهی 26
بلور 26
بلوط 26
بلیلج، بلیله 26
بنج، بذر البنج، بنگ 26
بندق، فندق 27
بنفشه، بنفسج 27
بورق، بوره 28
بوزیدان 28
بول، ادرار انسان و حیوان 28
بولاغ اوتی، علف چشمه، شاهی، بهقان 28
بهمن 29
بید 29
بیدخشت 29
بیدمشک 29
بیش 30
بیض، تخم‌مرغ خانگی 30
پاچه گوسفند، اکارع 30
پر سیاوشان 30
پنجه کلاغی، غازیاقی 30
پیارانکا 30
تبن، کاه 31
تخم شربتی، بادروج 31
تدرج، تذرو، قرقاول، تورنگ 31
تراب، خاک 31
ترب، فحل 31
تربد سفید 32
ترمس 32
ترنجبین 32
تره، کرّاث، گندنا 33
تشمیزج 33
تفاح، سیب درختی 33
تمر، خرما 33
تمر هندی 34
تمساح 34
تنباکو 34
توبال 34
توت 35
توتیا 35
تودری، قدومه، درینه 35
تین، انجیر 35
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 8
ثعلب، روباه 35
ثیل، بیدگیاه 35
جاموش، گاومیش 36
جاوشیر 36
جبن، پنیر 36
جدوار 36
جراد البحر، میگو 36
جراد البر، ملخ 37
جرجیر الماء، تره تیزک آبی، سیزاب، کنگر آبی، قرة العین 37
جعده، عنبربید 37
جغد 37
جفت آفرید 37
جلبگ، طحلب 37
جلنار، گلنار فارسی 38
جمل، شتر 38
جندبیدستر، بیضه اسب آبی، آش بچگان 38
جنطیانا 38
جو، شعیر 38
جوز، گردو، گردکان 39
جوز الماثل، تاتوره، حافظه الصّحة، حب جوز ماثل، حب بدل الافیون 39
جوزبوا، جوز هندی 39
چای 39
چوب چینی 40
حاشا، نوعی صعتر 40
حب البان 40
حب بلسان، تخم درخت بلسان 40
حب الراسن 41
حب السمنه، نقل خواجه 41
حب الریباس، تخم ریواس 41
حب المحلب، پیوند مریم 41
حب النیل، تخم نیلوفر 41
حجر الیهود، سنگ جهود 41
حدید، آهن 42
حرشف، کنگر 42
حرف، حب الرشاد 42
حرمل، اسفند، اسپند 42
حسک، خار خاسک، سیالخ، سه‌کوهک 42
حصی لبان، حسن لبه 43
حضض 43
حلبه، شنبلیله 43
حلبیب، سورنجان هندی 43
حلتیت، آنغوزه، انگوژه 43
حمار، الاغ، خر 44
حمّاض 44
حماما 44
خمّص، نخود 44
حنا 45
حنظل، هندوانه ابو جهل، علقم 45
خار 45
خاکشی 45
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 9
خبازی، پنیرک، نان کلاغ 46
خبز الحواری، نان سفید، نان فرنگی 46
خراطین، کرم‌های سرخ باغچه 46
خربزه 46
خربق 46
خردل 47
خرنوب 47
خروع، بید انجیر، کرچک 47
خس، کاهو 48
خشخاش 48
خصیه، بیضه 48
خطمی، ختمی 48
خفاش 49
خل، سرکه 49
خلاف (شامل بیدمشک و بید بری و بید موله) 49
خلّر، جلباب 49
خلنگ، خلنج 49
خمان، آقطی 50
خمیر مایه 50
خنتی، سریش 50
خولنجان، خسرو دارو 50
خیار، قثاء 50
خیار بادرنگ، قثد، خیار بالنگ 50
خیارشنبر، فلوس 51
دارچینی، دارصینی 51
دارشیشعان 51
دار فلفل، فلفل دراز 51
دجاج، خروس و مرغ خانگی 52
دخن، ارزن 52
درّاج (پرنده) 52
دردار، دارون، درخت پشه 52
درونج 52
دفلی، خرزهره 52
دلب، چنار 53
دلبوث، بیخ سوسن صحرائی 53
دلفین (ماهی معروف) 53
دم الاخوین، خون سیاوشان 53
دند، تخم بید انجیر خطابی 53
ذراریح (حشره) 53
ذرّت، خندروس 54
ذهب، زر، طلا 54
ذئب، گرگ 54
راتیانج، صمغ صنوبری 54
راسن 54
راوند، بیخ ریواس، ریشه جگری 54
رتیلا، رتیل 55
رطب، خرمای تازه 55
رمان، انار 55
روغن زیتون 55
روغن گل سرخ 55
ریباس، ریواس، ریواح 55
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 10
ریشه بنفشه، ایرسا 56
ریشه سنبل کوهی 56
ریوند 56
ریه، شش 56
زاج 56
زبد البحر، کف دریا 56
زبرجد 57
زبیب، مویز 57
زراوند، زراوند طویل 57
زرّافه 57
زردچوبه، عروق الصفرا 57
زرزور، سار (پرنده معروف) 58
زرنب، سرو ترکستانی 58
زرنباد، عرق کافور 58
زرنیخ 58
زریز، جوزجان 59
زعفران 59
زغال‌اخته، زقال 60
زفت 60
زقوم 60
زمرّد 60
زنبق، سوسن آزاد 60
زنبور 60
زنجفر- شنگرف 61
زنجبیل 61
زنگار، زنگ مس 61
زوفا 61
زهره حیوانات 61
زیتون 61
زیره، کمون 62
ساذج 62
سپستان 62
سداب 62
سدر، برگ درخت کنار 63
سرخس 63
سرطان دریائی، خرچنگ دریائی 63
سرطان نهری، خرچنگ نهری 63
سرو 63
سرو کوهی، عرعر 64
سعد (مشک زمین)، اسکتو 64
سفرجل، به 64
سقمونیا، محموده 64
سکبینج 65
سلت 65
سلخ حیّه، پوست مار 65
سلق، چغندر 65
سلیخه 66
سلیمانی 66
سماق 66
سمن، روغن حیوانی 66
سناء مکی 66
سنبل 67
سنبل الطیب، و الریان، علف گربه 67
سنبل رومی 68
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 11
سنجد، غبیر 68
سورنجان 68
سوس، شیرین‌بیان، ریشه مهک 68
سوسنبر 68
سوسن سفید 68
سیب (درختی) 69
سیب‌زمینی 69
سیر، ثوم 69
شابیزک، لفاح، مهرگیاه 69
شادنج، شادانه 70
شاه‌اسپرم، ریحان 70
شاه‌تره 70
شاه‌دانه، قنب، حشیش 70
شبت، شوید، شود 71
شبدر، یونجه صحرائی، حندقوقی، ریواسپست 71
شبرم، گاوکشک 71
شب یمانی 72
شحم 72
شفتالو، خوخ، هلو 72
شقاقل 72
شقایق نعمان 72
شکر، سکّر، عصاره نیشکر، طبرزد 73
شکر تیغال 73
شلغم 73
شلیل 73
شمشاد، بقس 74
شنگ 74
شوکران 74
شونیز، سیاه‌دانه 74
شیح، درمنه 75
شیرخشت 75
شیطرج، مسواک الراعی 75
شیلم، گندم دیوانه 75
صابون 76
صامریوما، حشیشة العقرب 76
صبر 76
صعتر، آویشن 76
صمغ عربی 76
صندل 76
صنوبر، کاج، تخم کاج، چلغوزه (میوه کاج) 77
ضفدع، قورباغه 77
طباشیر 77
طراثیت 77
طرخون، ترخون 78
طلع، شکوفه خرما 78
طین یا گل ارمنی 79
ظیّان، یاسمین سفید 79
عاقرقرحا، ریشه ترخون کوهی 79
عدس 79
عرق، ترشحات پوست حیوانات و انسان 80
عسل 80
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 12
عشقه، لبلاب 80
عصفور، گنجشک 80
عفص، میوه بلوط، مارد 80
عقاب (پرنده) 81
عقرب، کژدم 81
عقیق (سنگ معروف) 81
علق، زلو، زالو 81
علک البطم، درخت سقز 81
عنّاب 81
عنب، انگور 81
عنب الثعلب، تاجریزی، انگور روباه 82
عنبر 82
عنصل، پیاز دشتی، پیاز وحشی 82
عنکبوت 83
عود 83
عود بلسان 83
عیون، چشم حیوانات 83
غار 83
غاریقون 83
غافث، خدالت 84
غالیه 84
غراب، کلاغ 84
غوره، حصرم 84
فاخته، کوکو 85
فار، موش 85
فاشرا، هزارنشان، ماردار 85
فاوانیا، عود الصلیب 85
فانید، قند 85
فراسیون 85
فرس، اسب 86
فرنجمشک 86
فستق، پسته 86
فطراسالیون، کرفس کوهی 86
فلفل سیاه و سفید 86
فلفل مویه 87
فو 88
فودنج، پودنه 88
فوفل 88
فوّه 88
فیروزه 88
فیل 89
قارچ 89
قاقله صغار، هل 89
قاقله کبار، هل 89
قثاء الحمار 89
قردمانا 90
قرطم 90
قرع، کدو، یقطین 90
قرنفل، میخک 90
قصب، نی 91
قصب الذریره، نی نهاوندی 91
قصب السکّر، نیشکر (گیاه آن) 91
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 13
قطن، پنبه 91
قلب، دل 91
قلقل، انار دانه دشتی 91
قلی 92
قمری، یاکریم 92
قنّابری 92
قنبیل 92
قنطوریون صغیر (دقیق)، کریون 93
قنطوریون کبیر 93
قهوه، بن 93
قیروطی، موم روغن 93
قیصوم، برنجاسف کوهی، بومادران 94
کاسنی، هندباء 94
کافور 94
کاکنج، عروسک پشت پرده 94
کاهو 95
کباب، گوشت بریان‌کرده با آتش 95
کبابه 95
کبد، جگر 95
کبر 95
کبریت 96
کبیکج 96
کتان 96
کتم، وسمه 96
کتیرا، گون 96
کدوی تلخ، قرع المر 97
کرسنه، گاودانه 97
کرفس 97
کرگدن 97
کرویا، شاه‌ریزه، زیره رومی 97
کشمش، زبیب 97
کشوث 98
کف مریم 98
کلب، سگ 98
کلم، کرنب 98
کلم بیابانی 98
کلیه، قلوه 98
کنجد، سمسم 99
کندر 99
کندش، ریشه کارزان، کندشه 99
کنگر آبی 100
کنگر زد، صمغ کنگر 100
کوشنه، قسط 100
کوکو 101
کهربا، قرن الحجر، مصباح الروم 101
گاورس، جاورس، ارزن 101
گز، طرفا 101
گزانگبین 101
گزنه، انجره 101
گشنیز، کزبره 102
گشنیز کوهی، مخلّصه، تریاق کوهی 103
گلاب 103
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 14
گل انگشتانه 103
گلپر 103
گل داوودی 103
گل سرخ 103
گل سنگ، گل حنا، حزاز الصّخر 104
گل شب‌بو، خزامی، خیری 104
گل‌گاوزبان 104
گلنار، گل انار 104
گل نسترن 104
گلنگبین، گل قند 104
گندم، حنطه 104
گیاه آبگینه، حشیشة الزجاج 105
گیلاس 105
لادن 105
لالا 105
لاله نعمانی 105
لبن (شیر گاو) 105
لسان، زبان 105
لسان العصافیر، زبان گنجشک 105
لعبت بربری 106
لک، لاک 106
لوبیا 106
لوز، بادام شیرین 106
لوز المرّ، بادام تلخ 107
لؤلؤ، مروارید 107
لیمو 107
مارچوبه، هلیون، مارگیاه 107
مازریون 107
ماس، الماس 108[1]

مجموعه پیک شفا ؛ فهرست‌ج‌7 ؛ ص14
ش 108
مامیثا 108
مامیران 108
ماهیزهره، ماهی زهرج، سمّ سمک 108
محلب 108
مرّ، شیره درخت است 109
مردار سنگ 109
مرزنگوش، مرزنجوش، اذان الفار 109
مرق، مرچ 109
مرقشیشا 110
مرو 110
مسک، مشک، نافه آهو 110
مشک طرامشیع، کاکوتی 110
مشمش، زردآلو 110
مصطکی، علک رومی 111
مقل 111
ملح، نمک 111
ملح هندی 111
مورنجان، پیاز سگ، گل حضرتی 111
موز 112
موسیر، اسقوردیون 112
مومیائی، حافظ الاجساد 112
مویزک، زبیب الجبل 112
مجموعه پیک شفا، فهرست‌ج‌7، ص: 15
مویزک عسلی، کشمش کاوالیا، دبق 113
میعه سائله (صمغ درختی است) 113
نارگیل 113
نارگیل دریایی 113
نارنج 114
نانخواه، زنیان 114
نحاس، مس 114
نرگس 114
نسرین 115
نعناع 115
نمل، مورچه 115
نوشادور 115
نیل 115
نیلوفر آبی، حشیشة المسک 115
وج، سوسن زرد، اگیر ترکی 116
هدهد، مرغ سلیمان 116
هریسه 116
هزار بندک، عصی الرّاعی 116
هزارپا، اربع و اربعین 116
هزارچشم، هوفاریقون، علف چای، گل راعی 116
هلیله 117
هلیله زرد 117
هلیله سیاه 117
هلیله کابلی 117
همیشه بهار، ابرون 117
هندوانه 117
هویج، زردک 117
یاسمین 118
یاقوت 118
یونجه، اسپست 118
شیر گاو 119
شیر الاغ 119
شیر اسد (شیر جنگلی) 119
شیر گاومیش 119
شیر خفاش 119
شیر خوک 119
شیر مادیان 119
شیر میش و گوسفند 119
شیر شتر 120
شیر بز 120
شیر زنان 120
شیر آهو 120
شیر گورخر 120
ماست 120
1- مصلح، اصلاح‌کننده 121
2- آرام‌کننده، مطفی 121
3- منضج، اعتدال‌بخش، پزنده 121
4- مجمد، بسته‌کننده 121
5- بازکننده، مفتّح 121
6- بیحس‌کننده، مخدّر 121
7- پاک‌کننده، جالی 122