گروه نرم افزاری آسمان


طبائع و مزاج شیر، لبنشیر گاو

در سردی و گرمی و تری و خشکی معتدل است همراه با رطوبت اضافی.
مولد سنگ کلیه و مثانه و قمّل و برص و با نوع خلط موجود در معده سریعا ترکیب می‌شود. مصلح آن شکر و عسل است.

شیر الاغ

در دوم سرد و در سوم تر است. مضر سردمزاجان و مزاج‌های مرطوب و باعث سردرد سرد و سرگیجه می‌شود بخصوص که پس از خوردن روی آن بخوابند. مصلح آن گل قند است. مشابه آن شیر بز و شیر زنان است.

شیر اسد (شیر جنگلی)

در کمال گرمی است.

شیر گاومیش

مشابه شیر گاو و بسیار چرب‌تر و غلیظتر از آن است.

شیر خفاش

گرم و شبیه به شیر اسد است.

شیر خوک

سرد و تر و مورث برص است.

شیر مادیان

مانند شیر گاو است.

شیر میش و گوسفند

گرم و تر و از شیر گاو غلیظتر و بهترین آن شیر میش سیاه است.
ص: 120

شیر شتر

گرم و مایل به خشکی است.

شیر بز

مایل به حرارت و سرد در اول تا دوم گفته‌اند.

شیر زنان

بهترین آن شیر زن جوانی است که دختر زائیده باشد. در دوم سرد و تر و دخترزائیده، سردتر از پسرزائیده است.

شیر آهو

گرم‌تر از شیر مادیان است.

شیر گورخر

گرم‌تر از شیر مادیان است.

ماست

سرد و تر در دوم و هرچند ترش باشد سردی و تری آن بیشتر است. مضر سردمزاجان و معده سرد و کثیف است. دیرهضم و باعث تولید خلط خام و برای تب‌های عفونی مضر و مصلح آن معاجین گرم و مربای زنجبیل و امثال آن است.