گروه نرم افزاری آسمان


فهرست مطالبعنوان صفحه


فهرست مطالب 5
مقدمه به خط دانشمند محترم حسین خیراندیش (ریاست مؤسسه حجامت ایران) 9
پیشگفتار 21
چگونگی رشد تومورهای مغزی 31
طب ایرانی 37
کارسینومای متاستاتیک 42
گلیوبلاستومای مولتی فورم 43
درمان افتراقی 43
آستروسیتوما 44
الیگوداند روسیتوما 45
آپاندیوم و اپاندیموبلاستوم 45
مننژیوم (فیبروبلاستومای آراکنوئید یا آندوتلیوما) 45
لنفوم هیستیوسیتیک (رتیکولوم سل سارکوما) 46
تومورهای با مبدأ عفونی (گرانولوم‌ها و کیست‌های انگلی) 47
مدوبلاستوم 47
آپاندیوم و پاپیلوم بطن چهارم 48
همانژیوبلاستوم مخچه 49
تومورهای پی‌نئال 49
کیست کولوئید (پارافیزیال) بطن سوم 50
ص: 6
کرانیوفارانژیوم 50
نوروفیبروم یا نورینوم آکوستیک 51
آدنوم‌های هیپوفیز 52
مننژیوم 52
سندرم‌های پارانئوپلاستیک عصبی 52
تومورهای نخاع شوکی 52
کارسینوئید 53
نکروز حاصل از اشعه‌درمانی 56
شناسایی مغز و سر 57
زبان 61
رخسار 61
شناسایی حالات مغز از بررسی اندامی که با مغز مشارکت نزدیک دارند 62
زهدان در زنان 69
شناسایی مزاج مغز 69
علامت سوء مزاج گرم مغز 70
کسی که مغزش سردمزاج است 71
کسی که مزاج مغزش به خشکی روی آورده است 71
کسی که مغزش ترمزاج است 71
کسی که مغزش مزاج گرم و خشک دارد 71
کسی که مغزش مزاج گرم و تر دارد 72
کسی که مغزش مزاج سرد و خشک دارد 72
کسی که مزاج مغزش سرد و تر است 73
علاج تومورهای مغزی 74
ص: 7
علاج سوء مزاج گرم مغز 74
خونگیری در بیماران مبتلا به تومور مغزی 78
حجامت در بیماران تومور مغزی 80
ویژگی سرکه شیره انگور 82
استخوان راسته گوسفند 82
شربت فواکه خونساز 82
انجیر و آلوی بخارا 83
شربت و معجون بذرها 84
دریافت خون از دیگران 84
زالودرمانی با غلبه خون 85
موارد احتیاطی 87
ویژگی‌های زالودرمانی 90
طرز تهیه انفیه 93
طرز تهیه روغن بنفشه 93
رفع خشکی بیش از حد مغز 95
انواع منضج‌های صبح 97
کسی که مغزش گرم‌مزاج است 101
رژیم غذایی ضد هر نوع تومور خوش‌خیم و بدخیم 102
پرهیز مبتلایان به هر نوع تومور و سرطان‌های خون و لنف و توده‌های خوش‌خیم 107
کسی که مغزش سردمزاج است 108
موارد احتیاطی مصرف مسهل عام 109
کسی که مزاج مغزش به خشکی روآورده است 114
کسی که مغزش ترمزاج است 115
ص: 8
کسی که مغزش مزاج گرم و خشک دارد 118
داروهای ضد تومور مغزی 119
علاج موفق تومور مغزی 122
نقش خونسازها در علاج سرطان 126
اگر ماده صفراوی بر مغز چیره شده 134
اگر ماده بلغم بر مغز چیره شده 134
موارد افتراقی و استثنائات 135