گروه نرم افزاری آسمان


فهرست مطالب


عنوان صفحه
فهرست مطالب 7
پیشگفتار 11
شرح مختصری از کبد 15
تشخیص چگونگی حال کبد 19
انواع سوءمزاج‌های کبدی 22
سوء مزاج گرم کبد 22
درمان سوء مزاج گرم کبد 23
حقنه و قوانین مربوط به آن 28
درمان سوء مزاج گرم کبد همراه با ماده 30
سوء مزاج سرد کبد 32
درمان سوء مزاج سرد کبد 33
درمان سوء مزاج سرد کبد همراه با ماده 35
سوء مزاج خشک کبد و درمان آن 38
سوء مزاج خشک کبد همراه با ماده 39
سوء مزاج تر کبد و درمان آن 40
پیشگیری از بیماری‌های کبدی بطور کل 42
سوء القنیه 46
مقدمات ضروری برای درمان سوء القنیه 45
شناخت سیروز کبدی و بیماری‌های منجر به سیروز کبدی با معیارهای طب غربی 48
سیروز الکلیک 49
ص: 8
تظاهرات بیماری‌های همراه با یرقان 50
هپاتیت‌های مزمن 52
هپاتیت‌های ویروسی 53
هپاتیت‌A عفونی با دوره کمون کوتاه 53
هپاتیت‌B 54
هپاتیت‌C 55
آلودگی ویروسی نقص ایمنی انسان(HIV) 55
وضعیت بیماری در جهان 55
وضعیت بیماری در ایران 56
تأثیرات هورمونی 57
بیماری‌های ژنتیک 57
پرخونی کبد 58
کبد چرب(Fatty Liver) 58
سنگ کیسه صفرا 58
ورم کیسه صفرا 59
عفونت کیسه صفرا 59
عوامل، ابزار و داروهای ساخت دست انسان 60
تأثیرات آب‌وهوایی 62
افزایش تنش‌های عصبی 62
علائم بالینی با معیارهای طب جدید 64
تومورهای خوش‌خیم و بدخیم 65
تومورهای متاستاتیک 65
بازگشت به مبحث سوء القنیه 67
ص: 9
رژیم غذایی کانسر 74
پرهیزها در سوء القنیه و سیروز کبدی 80
مواردی که مصرف آن‌ها در علاج سوءمزاج‌های گرم کبدی، سوء القنیه و سیروز کبدی ضروری است 81
کنترل سردی و گرمی و خشکی و تری کبد 82
چگونه در حین درمان به گرمی، سردی، تری و خشکی کبد پی می‌بریم؟ 83
سوء القنیه همراه با رسوب سودا 84
سوء القنیه همراه با نارسائی کلیه 86
اگر غلبه خشکی بر سراسر جسم بیمار و یا کلیه بیمار حاکم باشد 88
سوء القنیه همراه با دیابت و فشار خون 89
سیروزهای کبدی 91
استسقاء 92
نشانی‌های استسقای ذقی «خیگی» 102
نشانی‌های استسقای لحمی «گوشتی» 103
نشانی‌های استسقای طبلی 103
بهداشت و پیشگیری از بروز سرطان کبد 104
بیماری اشتراکی با طحال 106
بیماری اشتراکی با معده 106
درمان استسقای ذقی «خیگی» 114
دوران نقاهت 148