گروه نرم افزاری آسمان


فهرست مطالبعنوان صفحه
فهرست مطالب 5
بخش اول: دستگاه گوارش و بیماریهای آن 11
پیشگفتار 12
حالات معده در مزاجهای چهارگانه 18
فصل اول: سوء مزاجهای معده 19
سوء مزاجهای معده 20
سوء هضم یا سوء مزاج گرم 20
سوء هضم یا سوء مزاج گرم همراه با رطوبت زیاد 22
سوء هضم یا سوء مزاج سرد معده 22
سوء هضم یا سوء مزاج سرد معده همراه با رطوبت 23
سوء مزاج خشک معده 24
مسهل عام: 25
دردهای معدی 25
ورم معده 30
زخم معده و اثنی عشر 33
فصل دوم: قی یا استفراغ 35
قی یا استفراغ 36
استفراغ در کودکان 42
فصل سوم: بی‌اشتهایی 43
بی‌اشتهایی 44
مسهل عام 45
بی‌اشتهایی شدید و تنفر معده از طعام (جوع البقر) 47
اشتهای شدید و غیر عادی به غذا (شهوت کلبیه) 48
اشتهای تباه، میل به خوردن گل و غیره 48
ص: 6
بی‌اشتهایی در کودکان 49
فصل چهارم: بیماریهای مری 51
بیماریهای مری 52
ورم مری 52
زخم مری 54
فصل پنجم: یبوست 55
یبوست 56
یبوست ناشی از تغذیه غلط 56
یبوست ناشی از سوء مزاج 56
یبوست ناشی از بدکار کردن غده‌ها 56
یبوست‌های مزمن 57
یبوست بعد از زایمان 57
یبوست در کودکان 58
فصل ششم: بیماریهای مقعد 59
بواسیر 60
خارش مقعد 64
بیرون زدن مقعد 65
فیستول‌های چرکی مقعد 66
یبوست بواسیر 67
فصل هفتم: اسهال 69
اسهال 70
اسهال بر اثر رودل و امتلاء 70
اسهال و مسمومیت غذایی 70
دیسانتری (اسهال مزمن) 71
کولیت 72
کولیت همراه با خونریزی 74
درد روده در قسمت ناف 75
فصل هشتم: بیماریهای دیگر دستگاه گوارش 77
انگل 78
قولنج 79
بیماری عفونی لثه و دندان 81
ص: 7
آفت و زخمهای دهان 82
سکسکه، فواق، نکچه، هکچه 82
آروغ 83
منابع و مآخذ 85
بخش دوم: کبد و بیماریهای آن 87
پیشگفتار 88
کبد چیست؟ 88
فصل اول: مزاج‌های طبیعی کبد 93
مزاج‌های طبیعی کبد 94
علامت مزاج گرم طبیعی کبد 94
علامت مزاج سرد طبیعی کبد 95
علامت مزاج خشک طبیعی کبد 95
علامت مزاج تر طبیعی کبد 95
علامت مزاج گرم و خشک طبیعی کبد 95
علامت مزاج گرم و تر طبیعی کبد 95
علامت مزاج سرد و خشک طبیعی بدن 95
علامت مزاج سرد و تر طبیعی بدن 96
فصل دوم: سوء مزاج‌ها و بیماری‌های کبد 97
سوء مزاج‌ها و بیماری‌های کبد 98
سوء مزاج گرم کبد 98
سوء مزاج سرد کبد 98
سوء مزاج خشک کبد 99
سوء مزاج تر کبد 99
درمان سوء مزاج‌ها 99
درمان سوء مزاج گرم کبد 99
درمان سوء مزاج سرد کبد 102
درمان سوء مزاج خشک کبد 103
درمان سوء مزاج تر کبد 103
درمان سوء مزاج گرم و خشک کبد 104
درمان سوء مزاج گرم و تر کبد 104
ص: 8
درمان سوء مزاج 104
درمان سوء مزاج سرد و تر کبد 104
فصل سوم: انسدادها و راه‌بندهای کبد 105
انسدادها و راه‌بندهای کبد 106
درمان انسدادهای کبدی 107
مسهل عام 108
فصل چهارم: ورم کبد 111
ورم کبد 112
ورم گرم کبد 112
ورم سرد کبد 114
ورم سوداوی کبد 114
ورم التهابی کبد 115
ورم سخت کبدی 115
سوء قنیه 117
ایارج فیقرا 118
سرطان کبد 119
فصل پنجم: یرقان، هپاتیت یا زردی 123
یرقان، هپاتیت یا زردی 124
از بین بردن ویروس هپاتیت 125
یرقان نوزادی 126
یرقان یا هپاتیت در بزرگسالان 127
آب پنیر (ماء الجبن) 131
یرقان در مشارکت با طحال 131
فصل ششم: بیماریهای دیگر کبد 133
سنگ کیسه صفرا 134
کهیر 135
اگزما، قوبا، پزوریاسیس یا سودا 141
کیست کبدی و دمل در کبد 147
طحال 149
منابع و مآخذ 152