گروه نرم افزاری آسمان


فصل اول: مزاج‌های طبیعی کبداشاره

ص: 94

مزاج‌های طبیعی کبد

اشاره

بطور کلی کبد هر شخصی بطور ذاتی (با باصطلاح امروز ژنتیک) دارای مزاج خاصی است. کبد اشخاص از این لحاظ با هم متفاوت هستند. این نوع مزاج‌ها بیماری محسوب نمی‌شوند اما شناخت آن برای ایجاد تعادل در بدن و بهداشت کبد ضروری است، مثلا کسی که می‌داند مزاج کبدش گرم است برای بهداشت کبد به خوراکی‌های خنک مزاج روی می‌آورد و از مصرف شیرینی‌جات و هوای گرم حتی المقدور اجتناب می‌کند.
انواع مزاج‌های طبیعی کبد عبارتند از:
مزاج گرم طبیعی کبد
مزاج سرد طبیعی کبد
مزاج تر طبیعی کبد
مزاج خشک طبیعی کبد
مزاج گرم و خشک طبیعی کبد
مزاج گرم و تر طبیعی کبد
مزاج سرد و خشک طبیعی کبد
مزاج سرد و تر طبیعی کبد
علامات مزاج‌های گرم و طبیعی را از کتاب قانون نقل می‌کنیم:

علامت مزاج گرم طبیعی کبد

گشادی و برجستگی وریدها، گرمی خون، گرمی بدن، موی زیاد بر رویه خارجی مقابل سر دنده‌های نزدیک شکم، اشتهای زیاد خوراک و نوشیدنی.
ص: 95

علامت مزاج سرد طبیعی کبد

سردی بدن، عدم برجستگی رگ‌ها و وریدها، عدم رویش مو در سر دنده‌های نزدیک شکم، اشتهای خوراک علی‌رغم زیاد بودن، کمتر از مزاج گرم طبیعی کبد می‌باشد، تب و بیماریهای عفونی در این نوع مزاج کبدی بیشتر است.

علامت مزاج خشک طبیعی کبد

کمی خون، خون غلیظ و پرمایه، سفتی وریدها و خشکی در تمام بدن، کلفتی و فرفری بودن موی بدن.

علامت مزاج تر طبیعی کبد

عکس علامات مزاج خشک طبیعی مزاج تر طبیعی هستند.

علامت مزاج گرم و خشک طبیعی کبد

خون غلیظ، روئیدن موی زیاد و سیاه رنگ بر بالای دنده‌های نزدیک شکم، پری و گشادگی وریدها و سفتی آنها، گرمی و سفتی بدن در اواخر دوران جوانی صفرا و سودای زیاد از کبد ترشح می‌شود.

علامت مزاج گرم و تر طبیعی کبد

خون بسیار زیاد، خون دارای قوام زیبا و پسندیده، گشادگی وریدها زیاد بوده و بدور از سفتی و کاملا نرم است، رنگ خون سرخ خالص و گرایش به زردرنگی ندارد موی زیاد بر بالای دنده‌های شکم می‌روید ولی از مزاج گرم و خشک کمتر بوده و دارای پیچش می‌باشد، بدن نرم.

علامت مزاج سرد و خشک طبیعی بدن

کمی خون، کمی گرمای خون و بدن، تنگی رگها و ناپیدا بودن و سفتی
ص: 96
رگ‌ها، رویش موی بسیار کم در بالای سر دنده‌های نزدیک شکم، خشکی سراسر بدن.

علامت مزاج سرد و تر طبیعی بدن

عکس علامت مزاج‌های سرد و خشک طبیعی کبد است.
تا اینجا تفاوت‌های حالات کبد طبیعی بوده و همه افراد بالاخره صاحب یکی از این مزاج‌ها هستند. هرگاه کبد از حالت طبیعی و متعادل مزاجی خود خارج شد آثار و پیامدهای بیماری آشکار می‌شود.