گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار
جوهرالذات
در وصف علی مرتضی علیه السّلام فرماید


دل و جان در رضاشان هر دو در باز

پس آنگه تو حجاب از رخ برانداز

دل و جان باز اندر راه ایشان

اگر هستی تو مر آگاه ایشان

دل و جان تو ایشانند دریاب

اگر در خانهٔ عشقی تو دریاب

ز علم حیدری تو گر بدانی

ترا بنماید اسرار معانی

که در علمست اسرار حقیقت

از او یابند ره جویان طریقت

طریقت زوست از احمد شریعت

جدا زین هردو آمد کلّ حقیقت

حقیقت مرتضی نفس رسولست

محبّ او یقین صاحب قبولست

حقیقت مرتضا مرکان علمست

که او پیوسته هم با جاه و حلمست

حقیقت مرتضی اسرار دینست

که او از اولیا صاحب یقنست

حقیقت مرتضی کل نور شرعست

که او هم رهنمای اصل و فرعست

حقیقت مرتضی اسرار دریافت

در اینجاگه حقیقت یار دریافت

حقیقت مرتضی دم از یکی زد

چو او بُد در یقین دم بیشکی زد

حقیقت مرتضی دلداردینست

که او سر حلقهٔ اسرار دینست

حقیقت مرتضی ذات و صفاتست

که او در لو کشف او نور ذاتست

حقیقت مرتضی عین خدایست

تمامت اولیا را رهنمایست

حقیقت مرتضی شاهست و ماهست

که او هم سایهٔ نوراله است

حقیقت مرتضی این راز برگفت

دُرِ اسرار ربّانی عیان سُفت

حقیقت مرتضی بنمود ما را

عیان او لو کشف بنمود ما را

یکی دید او و دائم در یکی بود

در این اسرار کل حق بیشکی بود

یکی دید و ز یکی گفت اسرار

تمامت سالکان ره بیکبار

مر او رادوستدار وخاک پایند

که از گفتار او اندر لقایند

حقیقت مرتضی توحیددانست

نه همچون دیگران تقلید دانست