گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار
پند نامه
در بیان چار خصلت که مردم را نیکوست


بر همه کس نیک باشد چارچیز
با تو گویم یادگیرش ای عزیز
اول آن باشد که باشی دادگر
هم ز عقل خویش باشی باخبر
با شکیبائی تقرب کردنست
حرمت مردم بجای آوردنست