گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۵۴ - قطعهٔ هندی


بنگر برنج را که به چندین حقارتش

آهنگ شهر علوی از بن شهر بند کرد

افکند قشر صورت و شد کوفته بدنگ

وانگاه پخته گشت و جهانش بلند کرد