گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۱ - در بیان اقسام سخن


اقسام سخن چهار باشد همه جا

فخر است ‌و مدیح‌ است ‌و نسیب ‌است و هجا

از فخر و نسیب و مدح من بردی سود

وقت است که از هجا نشانمت بجا