گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۱۰


هان ای وکلا فضل خدا یار شماست

آسایش ما به حس بیدار شماست

در کار بکوشید خدا را کامروز

چشم‌ودل‌وگوش‌خلق‌درکارشماست