گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۱۵ - در مدح پروفسور براون انگلیسیشمارهٔ ۱۵ - در مدح پروفسور براون انگلیسیشمارهٔ ۱۵ - در مدح پروفسور براون انگلیسی


ادوارد براون فاضل ایران‌دوست

کش فکر نکو قول نکو فعل نکوست

از مردم انگلیس بر مردم پارس

گر مرحمتی بود همین تنها اوست