گروه نرم افزاری آسمان

شمارهٔ ۲۱ - پس از ورود به خاک بجنورد


چون خطه طوس را پس پشت بهشت

در خطهٔ بجنورد دل این بیت نوشت

پیداست که حالتش چه خواهد بودن

بیچاره که از جهنم آید به بهشت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت