گروه نرم افزاری آسمان


 شمارهٔ ۲۴


زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد

بیدردی خلق دردم افزود به‌درد

جز خوردن‌خون‌دگرچه‌می‌شاید کرد

خون‌باید خورد و باز خون‌باید خورد