گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۳۰


گر زیر فلک فکر من آزاد نبود

در حنجره‌ام این‌همه فریاد نبود

مسعود گر اندیشهٔ آزاد نداشت

از قلعهٔ نای خلق را یاد نبود