گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۳۸ - خطاب به حزب دموکرات و حکومت


ای ساده‌دلان زر گرگ حیلت‌باز

با جهد شما سیم و زر آورد فراز

چون حب زری ازو نمودید نیاز

ناگاه میانتان جدا کرد چو گاز