گروه نرم افزاری آسمان


 شمارهٔ ۴۴ - در مرگ مادر


ی شمع شبستان من‌، ای مام گرام

رفتی و سیه شد به من از غم ایام

بر قبر تو اوفتادم ای گمشده مام

چون فانوسی که شمع آن گشته تمام