گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۶۰


سردار به شه گفت سپاهی از من

امضای اوامر و نواهی از من

عزل‌از من و نصب از من و دربار ازتو

تخت ازتو و تاج از تو و شاهی از من