گروه نرم افزاری آسمان


به نام یزدان - این (‌است) اندرز انوشک روان اتروپات مارسپندان


بخواندم زگفتار دانای راد

که اندرز فرزند راکرد یاد

نکو نام پاد آذر شادکام

که بودش پدر ماراسپند نام