گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۱۰


به گیتی ره ایزدی توختن

بود مینوی توشه اندوختن

به راه خدا و امهرآسپند

به جان کوش تا وارهی ازگزند