گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۲۳


مشو هیچ با مرد بدچشم یار

که بدچشم مردم نیاید به کار