گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۲۶


مکن گوش هرگز به مرد دروغ

که در گفته‌هایش نبینی فروغ