گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۳۰


به بیگاه کوشش مکن بهر جاه

که جاه است بسته به هنگام و گاه