گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۴۳


گرت خواسته باشد اندر کمر

نخست آب‌ورز و زمینی بخر

کزان ورز اگر هیچ ناید به‌ دست

بن و بیخ باری بجای خود است