گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۷۱


به فرمانبری راه نیکی سپار

که خوش بهره یابی ز پروردگار