گروه نرم افزاری آسمان


فقرۀ ۷۹


ز دین دوستی آسمانی شوی

ز داد و دهش جاودانی شوی