گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
اشعار محلي
شمارهٔ ۶ - از یک غزل


مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم

لبام غنچه کنم شرق توگوشت بزم‌نم

دل تو سنگ بیا دلت بدست مو بده

تا بمغز رقیب خرده فروشت بزم‌نم