گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۶ - از یک غزل


مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم

لبام غنچه کنم شرق توگوشت بزم‌نم

دل تو سنگ بیا دلت بدست مو بده

تا بمغز رقیب خرده فروشت بزم‌نم