گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳


آن کس که ترا نقش کند او تنها
تنها نگذاردت میان سودا
در خانه تصویر تو یعنی دل تو
بر رویاند دو صد حریف زیبا