گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷رباعی شمارهٔ ۷


از آتش عشق در جهان گرمیها
وز شیر جفاش در وفا نرمیها
زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست
بی‌شرم بود مرد چه بی‌شرمیها